Bungenäs naturreservat

Bungenäs är en 165 hektar stor halvö strax söder om Fårösund på norra Gotland. Bungenäs naturreservat ligger cirka 3 kilometer från Fårösund samhälle, därifrån tar du dig till reservatet på bara några minuter. Från parkeringen stiger du rakt in i en gammelskog med höga naturvärden och en 700 meter lång stig ner till stranden. Om du har möjlighet att ta med matsäck till stranden så gör det! Vyn över sundet är mycket vacker, särskilt i tidig morgonsol.

Natur och växtliv

Bungenäs naturreservat består av gammal barrskog som skötts varsamt i århundraden. Under träden växer olika arter mossor, ormbunkar som örnbräken och örter som blåbär, vitpyrola, skogsfibbla, skogssallat, tvåblad och vit skogslilja. I nordost finns ett område dominerat av gammal grovvuxen hassel som står på en gammal strandvall av klappersten. Vanliga växter här är bland annat vitsippa, liljekonvalj, sårläka och nästrot. På hasselbuskarna har man påträffat flera sällsynta lavar.

Mellan den norra delen av skogen och Fårösund löper ett cirka 100 meter brett stråk med både fuktsänkor och torrare ryggar av strandgrus. Denna öppna strandmark hyser en imponerande artrik flora. Vad sägs om gullviva, blodnäva, höskallra, prästkrage, rödklint, äkta johannesört, backklöver, kustarun, samt orkidéer som brudsporre, grönvit nattviol, kärrknipprot och salepsrot. Här kan man också hitta de på Gotland ovanliga växterna tidig ängsgentiana och kärrvial. Nära stranden, mellan strandvallarna, finns ett långsträckt och mycket artrikt källkärr. Där växer orkidéer som ängs-, sump- och jungfru Marie nycklar. En bit upp från den södra delen av strandängen finns en öppen torrbacke där det bland annat finns ett litet bestånd av den sällsynta kranssalvian. Här är det också gott om nicktistel.

Historik

Under dess storhetstid fanns där Gotlands största kalkbrott som startade 1906 med upp emot 200 anställda. AB Bungenäs kalkbrott som bildades 1921 hade även kalkbrott vid Kappelshamn, Smöjen och flera andra platser på Gotland.

Kalkbrytningen lades ner 1963 och militären tog området i besittning som övningsområde för KA 3. Kvarlämningar finns i form av djupa kalkbrott, ett hundratal övertäckta bunkrar, bergrum, granatkratrar, halvt raserade utlastningsbryggor, utplanade strandlinjer och ett antal byggnader från de olika epokerna. Bland annat den gamla Konsumaffären, förvaltarvillan med sina rester av storskalig odling ihopväxt med en militär hinderbana, arbetarmatsalen, de höga ugnarna och rester av de gamla utlastningsbryggorna.

Cirka 41 hektar av nordöstra delen av Bungenäs är ett naturreservat sedan 2006, Bungenäs naturreservat.

Föreskrifter

För allas trivsel och för att bibehålla reservatets natur– och kulturvärden är det viktigt att alla besökare visar hänsyn. Utöver allemansrätten är det inte tillåtet att:

 • föra motordrivet fordon
 • ställa upp husvagn
 • göra upp eld
 • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar
 • gräva upp växter eller växtdelar
 • avsiktligt döda, skada eller samla in djur

Fakta

 • Skyddsår: 2006
 • Socken: Bunge
 • Karaktär: Gammal barrskog och strandäng
 • Areal: 56 hektar
 • Markägare: Privata
 • Förvaltare: Länsstyrelsen i Gotlands län
 • Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000
 • Plats: Bungenäs ligger ca 2,3 km sydost om Fårösund